โครงสร้างหลักสูตร

(เวลาเรียน วันที่ 12 มิถุนายน ถึง วันที่ 18 กันยายน 2562)
Module 1
The Supreme Vision of the CEOs
 • CEO Directions
 • CEO for Social Change
 • CEO as a Brand Ambassador
 • CEO for Sustainable Development Goals
Details
Module 2
CEOs Professional Role Play
 • Knowing Thai & How to Show It to the World
 • Presentation Skills to impress the world
 • CEO : On the Power of Voice
 • Leadership is a Performance
 • CEO as Chief Influencer
 • Media & Voice Training
Details
Module 3
CEOs with Global Challenge
 • The Future of Digital Economy
 • CEO in Digital Economy
 • The Innovative CEO
 • CEO’s role in Crisis Management
 • CEO’s Role in Organizational change
 • CEO of Priorities & Challenges
 • The Breakthrough CEO
 • CEO The Ultimate Leader
Details

ค่าธรรมเนียมการอบรม หลักสูตร Making the CEOs of Thailand รุ่น 2

 1. ค่าธรรมเนียมการอบรมตลอดหลักสูตร 300,000 บาท ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการอบรมทุกหัวข้อวิชา ค่าใช้จ่ายกิจกรรม Media Training ค่าใช้จ่ายกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ แต่ไม่รวมค่ากิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ
 2. MCOT ACADEMY มีความยินดีมอบส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับผู้ชำระเงินภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (Early Bird) คิดค่าสมัครตลอดหลักสูตร 270,000 บาท

หมายเหตุ :
 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว
 2. ค่ากิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ จะแจ้งรายละเอียดการเดินทางให้ทราบอีกครั้ง

การชำระเงินค่าสมัคร

ผู้สมัครเข้าอบรม สามารถชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ผ่านทางธนาคาร ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขาอโศก เลขที่บัญชี 015-1-03259-9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่บัญชี 049-1-14326-6
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพระราม9 เลขที่บัญชี 215-0-78530-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เลขที่บัญชี 253-1-49254-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรัชดาภิเษก(ทรูทาว์เวอร์) เลขที่บัญชี 106-238244-4

ทั้งนี้ โปรดส่งเอกสารการชำระเงินมาที่ : Makingceos.mcot@gmail.com ภายในวันที่ 25 เมษายน ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลงทะเบียน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน บริษัทจดทะเบียน และบริษัทเอกชน จำนวน 40 ท่าน

เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร

ผู้ที่จะผ่านการอบรมตามหลักสูตร จะต้องมีเวลาเข้าร่วมการอบรมและร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมดในหลักสูตร (ไม่รวมการเดินทางไปศึกษาดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ)

Location

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการออกอากาศ
63/1 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310