โครงสร้างหลักสูตร

(เวลาเรียน วันที่ 12 มิถุนายน ถึง วันที่ 18 กันยายน 2562)
Module 1
The Supreme Vision of the CEOs
 • CEO Directions
 • CEO for Social Change
 • CEO as a Brand Ambassador
 • CEO for Sustainable Development Goals
Details
Module 2
CEOs Professional Role Play
 • Knowing Thai & How to Show It to the World
 • Presentation Skills to impress the world
 • CEO : On the Power of Voice
 • Leadership is a Performance
 • CEO as Chief Influencer
 • Media & Voice Training
Details
Module 3
CEOs with Global Challenge
 • The Future of Digital Economy
 • CEO in Digital Economy
 • The Innovative CEO
 • CEO’s role in Crisis Management
 • CEO’s Role in Organizational change
 • CEO of Priorities & Challenges
 • The Breakthrough CEO
 • CEO The Ultimate Leader
Details

Location

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการออกอากาศ
63/1 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310